Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

Tomanova 3-5
301 00 Plzeň

tel. +420 377 422 338
GSM 777 915 500
e-mail: info@zip-ops.cz

IČ: 26324105
DIČ: CZ26324105
Bankovní spojení:
78-1601640227/0100

 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Projekt 211

Moderní zpřístupnění historických pramenů (2018-2021)

Projekt je realizován za finanční podpory Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

V současné době jsou digitalizované archivní prameny v česko-bavorském příhraničí k dispozici prostřednictvím portálu "Porta Fontium". Tento systém vznikl především pro fyzickou ochranu cenných dokumentů, proto je vyhledávání informací stále závislé na ručním procházení a pročítání mnohostránkových textů. Zároveň v aktuální verzi systému nejsou obsaženy historické mapy. Hlavním cílem představeného projektu je zpřístupnění archivních pramenů z česko-bavorského příhraničí širokému spektru uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti pomocí nejmodernějších informačních technologií.

Cíle projektu:
 • spojení historických map a plánů ke společným česko-bavorským dějinám do roku 1918 a jejich online prezentace;
 • umožnění vyhledávání informací podle lokalizačních údajů (propojení portálu s mapovými podklady tak, aby bylo možno vyhledávat různé typy dokumentů podle jejich místní příslušnosti na mapě s možností filtrace zobrazovaných typů dokumentů);
 • přehledná prezentace a efektivní vyhledávání obrazových dokumentů;
 • umožnění vyhledávání v rukopisných textech podle extrahovaných vzorů;
 • inteligentní full-textové zpřístupnění tištěných dokumentů;
 • prezentace výsledků projektu odborníkům i širší veřejnosti prostřednictvím workshopů a školení.
Vedoucí partner:
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Nové technologie pro informační společnost
Projektoví partneři:
 • Státní oblastní archiv v Plzni
 • Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
 • ZIP o.p.s. - Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Computer Science 5, Lehrstuhl für Mustererkennung

V rámci řešení projektu bude na podzim 2018 uspořádán workshop na téma „Archivní rešerše pro potřeby SHP v době digitalizace a moderního zpřístupňování historických pramenů”.

Rádi bychom tímto vyzvali k aktivní účasti všechny, kteří profesně přicházejí do styku s archivními rešeršemi, ať již jako jejich zpracovatelé (historici-archiváři), nebo objednatelé (zpracovatelé SHP, vlastníci/správci památkových objektů apod.).

Bližší informace poskytnou:

http://portafontium.cz/ - stávající podoba vstupní stránky portálu.

http://portafontium.cz/ - ukázka stávající podoby prohlížení digitalizo- vaných kronik (SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 1051, Kronika událostí Chebu a Chebska z let 1878-1924, H. Gradl a K. Siegl).

http://portafontium.cz/ - ukázka stávající podoby výsledku vyhledá- vání obrazových dokumentů.STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF

design:  Triss,  ZIP o.p.s.  2008   [CNW:Counter]