Stručná verze

Nápisy v prvním patře donjonu a paláce se všechny bez výjimky řadí mezi nápisy vzniklé spontánním psaním či rytím na zdech, tedy tzv. graffiti. Všechny zdejší nápisy jsou umístěny na omítkách, respektive na jednotlivých vrstvách vápenných nátěrů. Jen ve zcela zanedbatelném počtu případů se setkáváme s nápisy na dřevě (ukázka obr. 25). V těchto místnostech se v podstatě můžeme setkat se čtyřmi základními vrstvami epigrafických památek, lišícími se dobou vzniku, písmem a typologickým vymezením.

Nejstarší (a stanoveným vrstvám se vymykající) epigrafickou památkou na Bečově (ze začátku druhé poloviny 14. století) představuje nápis Ich hoff (ukázka obr. 1), nacházející se na západní zdi kaple v malbě sv. Kryštofa. V prvním patře donjonu pak byl v severní stěně místnosti D.1.C. na nejstarším (gotickém) nátěru restaurátory odhalen téměř identický nápis (ukázka obr. 2).

Vedle solitéru Ich hoff představuje první vrstvu bečovských nápisů soubor rytých nápisů (vesměs jen jednotlivých písmen) a kreseb s náboženskou tematikou na okenních špaletách v severní stěně obytné místnosti D.1.C. na prvním gotickém nátěru. Ryté nápisy byly s jistým odstupem doplněny dalšími písmeny a kresbami, provedenými červenou rudkou. Tuto vrstvu můžeme klást do intervalu od 2. poloviny 14. století do století patnáctého (ukázka obr. 26, 27, 28, 29, obr. 14).

Na druhou výraznou, o něco mladší vrstvu graffiti narazíme v prvním patře paláce. Jedná se o více než tři desítky nápisů rytých ve druhé čtvrtině 16. století. Vesměs to jsou v řadách či v ozdobných rámečcích vyrytá písmena, jejichž uskupení nedává smysl (ukázka obr. 19, 20, 22, 23, 30).

Třetí skupinu prozkoumaných nápisů tvoří jednoduché hospodářské a početní záznamy (psané tužkou, uhlem či rudkou) pocházející z 18.-19. století, tj. z doby, kdy hrad sloužil jako sýpka (ukázka obr. 16, 21, 31).

Čtvrtou zcela charakteristickou vrstvu pak představují „jména hloupých na všech sloupích“, tj. podpisy návštěvníků hradu. Nejstarší pocházejí z konce 18. století a nejmladší jsou ze současnosti (ukázka obr. 15, 18, 32, 33, 40).