Struktura deskriptivního kódu pro popis výzdobných prvků a povrchových úprav byla sestavena v roce 1999 a vychází z dlouholetých zkušeností Mgr. Martina Dohnala z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Typář radýlkové výzdoby je sestaven na základě rozborů keramických souborů z jihozápadních Čech prováděných zejména Mgr. Karlem Nováčkem a Mgr. Radkem Širokým. Významná část typáře vychází z práce Mgr. Jana Pícky.

výběr literatury:

Dohnal, M. - Vařeka, P. 2002: Novověké artefakty z bývalého kapucínského kláštera v areálu někdejších kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998-1999), Archaeologica Pragensia 16, 251-294.

Dohnal, M. – Fröhlich, J. 2000: Výzkum parkánu u kasáren v Písku (Vyhodnocení souboru novověké keramiky), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, 155-184.

Dohnal, M. - Koucký, K. 2000: Analýza části novověkých nálezů z archeologického výzkumu městské parcely v Sedlčanech (okr. Příbram), Archeologie ve středních Čechách 4/2, 359-382.

Dohnal, M. – Vařeka, P. 1997: Výzkum novověké vesnické usedlosti v Srlíně (okr. Písek) – svědectví archeologických a písemných pramenů, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 84-106.

Nováček, K. 2000: Středověký dům v Plzni, Archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ul. 1 (čp.187), Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie, XV, 5-66.

Pícka, J. 2000: Výsledky výzkumu na zámku v Chanovicích (okr. Klatovy) v r. 1998 a jejich přínos k poznání objektu. Bakalářská práce. Opava.